פרשת השבוע

הפרשה נקראת פרשת תולדות כי בו התורה מספרת על לידתה של האומה היהודית והתורה פותחת בתפילתם של יצחק ורבקה על ילדים והשם שומע תפילתם אחרי תחנונים רבים ותהר רבקה ואז קורה דבר מענין ותלך רבקה לדרוש את השם ומסביר רש"י שהלכה לבית מדרש של שם ועבר ומדוע הלכה כיון שקרה לה דבר מענין שהיא היתה עוברת ליד בתי מדרשות התינוק רצה לצאת וכשהיתה עוברת ליד בית עבודה זרה הוא גם רצה לצאת וזה היה דבר פלא בשבילה ולכאורה נשאלת השאלה מה כל כך לא מובן והרי זה אומר שיש לה בן אחד צדיק ובן אחד לא ומה יש לשאול עד כדי כך ותלך לדרוש את השם לשאול את החכמים שהיו באותו דור שם ועבר והרי היו דברים מעולם קיין והבל שם וחם יצחק וישמעאל ואף במשפחתה היה את לבן ורבקה ואם כן צריך להבין על מה הלכה לדרוש את השם ? אלא אומרים רבותינו דבר נפלא דבאמת כל מה שאמרנו היה נכון אילו זה היה הריון טבעי או אז יתכן שבן אחד דומה להוריו הקדושים ובן אחד דומה לאחי האם כרוב הבנים כמו שאומרת הגמרא בבא בתרא דף קי' עמוד א' אבל כאן הרי רבקה עקרה היתה ולא נפקדה אלא בתפילה ועתירה ככתוב "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו " והתפילה שינתה מידת הדין למידת הרחמים כעתר זה המהפך התבואה כמו שאומרת הגמרא סוכה דף יד' ע"א ועל זה התפלאה רבקה איך אחרי הרבה תפילות ושינוי מידת הדין לרחמים יצא בן רשע חלילה והרי כל תפילתה לבן שירבה כבוד שמים ולא חלילה הפוך ועל זה הלכה לשם ועבר לדעת מה קרה שיצא ילד כזה ועל זה ענו לה "ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך " שבאמת יש  פה שני מהויות שונות טוב ורע צדיק ורשע ועל מה ששאלת מדוע התשובה " ולאום מלאום יאמץ " כי כל הכח של הטוב וכל בניתו של הצדיק היא מכח זה שיהיה כנגדו כח שלילי שנלחם מולו ואז על ידי המלחמה של הטוב ברע צומח הטוב יותר ויותר הידיעה שעשיו אורב בשדה תכריח אותו לשבת באהל ולעסוק בתורה עד שיגיע לשלמות ואז יעלה לדרגת ישראל כי שרית עם אנשים ותוכל ומעשה אבות סימן לבנים לדעת שתמיד הרוע אורב לפתחנו ורוצה להפילנו ואנו עומדים ונלחמים מולו וככל שנעמוד חזקים במלחמה נצליח ונגיע לדרגת השלמות והטוב

שבת שלום ומבורכת ✡
וברכת הצלחה למשגיחים במלון חוף גיא.

כניסת שבת: 16:03
צאת השבת: 17:14

הרב מאיר רפאל חי ביטון
מנכ"ל כשרות איגוד הרבנים בישראל

פרשת וישב

השבת אנו קוראים פרשת וישב בו התורה מספרת על חיי יעקב אבינו ושבטי ק-ה .ניסיונותיו של יוסף וירידתו למצריים והכל בכוונת מכוון בורא עולם לירידת אבותינו למצריים כור ההיתוך עד למעמד הר סיני .והנה בתחילת הפרשה התורה פותחת במילים "וישב יעקב " דורשים רבותינו ביקש יעקב לישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף צדיקים מבקשים לישב בשלווה אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה וצריך להבין מדוע באמת לצדיק לא יהיה גם עולם הזה וגם עולם הבא ומדוע לא יהנו משני העולמות וזה למעשה שאלת הגמרא במסכת ברכות דף ז ' ע" א מדוע צדיק ורע לו רשע וטוב לו והנה בספר זרע יעקב כותב הסבר נפלא על פי סיפורו המפורסם עם רבנו אברהם אבן עזרא וכך היה המעשה בשני אנשים שהיו מהלכים בדרך ביד האחד שלש חלות וביד השני שתי חלות והנה הצטרף איתם עובר אורח שלא היה בידו מאומה ובצהריים הזמינו אותו לאכול עימם ולחלוק בלחמם אכלו ושבעו ונפרד מהם לשלום וכשנפרד שילם להם תמורת הלחם שאכל חמש מטבעות זהב והאיש הלך לדרכו והשניים ישבו לחלק בינהים את המטבעות בעל השלשה לחמים טען שמגיע לו שלשה ולשני רק שניים לפי כמות הלחם שהיה להם ובעל שני הלחמים טען שמגיע לו חצי בחצי כי כולם אכלו שווה בשווה וכך הם התווכחו בניהים ולא הגיעו לעמק השווה והלכו לשופט ופסק להם בעל השלשה חלות יקבל ארבעה דינרים ובעל השתי חלות יקח מטבע אחד בלבד כמובן שפסק הדין התמוה עורר סערה הכל הלעיזו על השופט ועל פסק דינו המעוקל והמעוות הן משפט סדום הוא והלא בעל השלשה חלות לא ביקש יותר משלשה דינרים ואיך השופט פסק לו ארבעה והם הלכו לרבנו אברהם אבן עזרא ואמר להם תראו איך דין של שופט בשר ודם אינכם מסוגלים להבין ומשפט בורא עולם אתם רוצים להבין והסביר להם את הצדק במשפט והוא הרי אכלתם שווה בשווה מן הלחמים וכל אחד אכל שליש מכל כיכר ואם נחלק את החמש חלות לחמשה עשרה שלישים יצא שכל אחד אכל חמישה שלישים ובכן לזה שהיה שתי חלות היו ששה שלישים והוא אכל חמישה ונשאר אחד שנתן לאורח מגיע לו דינר אחד לחבר היו שלש חלות שזה אומר תשעה שלישים אכל חמישה ונשאר לו ארבעה שנתן לזר מגיע לו ארבעה דינרים שמעו האנשים והיו נדהמים איך הצדק כל כך ברור והמשפט נכון ומזה נלמד כמה אנו בשר ודם קצרי המדע וההבנה באים להתלונן למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו וכדמיון אותם אנשים המתלוננים על השופט בשכלם הקצר ואין בידינו כלל להבין משפטי האל ולדעת ולהאמין שבורא העולמים עושה את היושר והטוב אף שקשה לנו לתפוס זאת בשכלנו .נתחזק באמונה שלמה.

שבת שלום !

הרב מאיר רפאל חי ביטון
מנכ"ל כשרות איגוד הרבנים בישראל

נגישות